| fPdecor.com | ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
: : g o  t o  m a i n p a g e : :
สถาปัตยกรรม | ตกแต่งภายใน | ดีไซน์-แกลอรี่ | แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
ขณะนี้มีผู้ชมอยู่ 84 ท่าน 
FreeSplanS MENU
Profession Search
+ งานสถาปัตยกรรม
+ งานวิศวกรรม
+ งานรับเหมาก่อสร้าง
+ งานรับเหมาเฉพาะด้าน
+ งานออกแบบ
+ งานอสังหาริมทรัพย์
+ งานบริการอาคาร
C a l c u l a t o r . . .
D o w n l o a d s . . .


Link to us!!!
Link to US!!!

 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย . . .
 


โทร.0-2273-1610~13
สินเชื่อที่อยู่อาศัย คือสินเชื่อเพื้อซื้อบ้านและที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ในโครงการทั่วไป และในโครงการที่ธนาคารสนีบสนุน เพื่อซื้อห้องชุดในโครงการที่ธนาคารสนับสนุน กรณีเป็นโครงการทั่วไป ต้องมีระดับราคาขายเกินเกินกว่า 500,000 บาท และที่เปล่าเฉพาะโครงการที่ธนาคารสนับสนุน เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง ซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย และเพื่อไถ่ถอนหนี้สินเชื่อที่อยูอาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (Refinance)

วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

กู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย

กู้เพื่อปลูกสร้างในที่ดินของตนเอง ให้วงเงินสูงสุดเท่ากับราคาประเมิน

กู้เพื่อ Refinance ให้กู้ได้ไม่เกินยอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินเดิม แต่ต้องไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้องสิ่งปลูกสร้างที่ธนาคารประเมินให้ใหม่

กู้เพื่อซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองและ Refinance วงเงินต่ำสุด 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกินรายละ 6 ล้านบาท

กู้เพื่อต่อเติมปรับปรุง ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

1.อัตราดอกเบี้ย 1 ปีแรก 3.50%

2.อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 4.50%

3.อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 5.50%

4.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1 ปีแรก MLR -3.50%

5.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2 ปีแรก MLR -2.50%

6.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก MLR -1.50%

7.อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ MLR -0.75% ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ (ไม่ใช้กับการกู้เพื่อซื้อหรือรับ Refinance อาคารพาณิชย์)

อัตราดอกเบี้ยที่คิดภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดทุกแบบคิดอัตราดอกเบื้อลอยตัวในอัตรา MLR

วงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท : คิดอัตราดอกเบื้อเงินกู้ MLR +0.25% หรือ MLR +1.50% (ตามแต่กรณี) ตั้งแต่วันที่เริ่มกู้

(MLR=6.75% ณ วันที่ 21 ต.ค. 2545)


สอบถามเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันรายละ 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้คิด 0.25% ของวงเงิน ที่ไดรับอนุมัติ โดยมีอัตราขั้นต่ำ 2,500 บาท

กรณีชำระเงินกู้หมดก่อนกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มผ่อนชำระงวดแรก คิดเบื้ยปรับ 2% ของวงเงินกู้ในสัญญา
 

หลักฐานในการขอใช้สินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล
5. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
6. สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า/หลัง) ทุกแปลง
7. สัญญาจะซื้อจะขาย
8. สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินดาวน์
9. แบบสำรวจหลักประกัน (ประเมินใหม่)
10.ภาพถ่ายหลักประกัน
11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
12.ใบทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
13.ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ
14.Statement จากปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน ของผู้กู้โทร.0-2231-4331
ประเภทที่ 1: สินเชื่อบัวหลวงพึงใจ 8
สินเชื่อบัวหลวงพึงใจ คือสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินเปล่า ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง ต่อเติมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ Refinance
สอบถามโทรบัวหลวงโฟน โทร. 1333

วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

บ้าน ทาวน์เฮาส์
80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 25 ปี

ห้องชุด
80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 25 ปี

ที่ดินเปล่า
80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 25 ปี

อาคารพาณิชย์
80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 25 ปี


แบบที่ 1. อัตราดอกเบี้ย 3.25% คงที่ 1 ปี หลังจากนั้น MLR

แบบที่ 2. อัตราดอกเบี้ย 4.25% คงที่ 2 ปี หลังจากนั้น MLR

แบบที่ 3. อัตราดอกเบี้ย 6% คงที่ 3 ปี หลังจากนั้น MLR

(ปัจจุบัน MLR = 6.5% ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2546)

เริ่ม 19 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2546

สอบถามเพิ่มเติม

- ค่าประเมินราคา 2,500 บาท

- ค่าจัดการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินกู้

หลักเกณฑ์การกู้:
1. มีอาชีพมั่นคง หรือรายได้ประจำแน่นอน
2. กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่อง 6 เดือนล่าสุด
3. ลูกค้าประเภทมีรายได้ประจำ อายุผู้กู้รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 60 ปี
4. ลูกค้าประเภทประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการกู้:
1. บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
3. ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณบัตร
4. บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ หุ้นกู้/พันธบัตรในกรณีที่มีหนี้สิน
ในกรณีที่มีหนี้สิน:
6. สัญญากู้ยืม หรือสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ขอกู้ หรือผู้ขอกู้ร่วมที่เป็นเจ้าของกิจการ
1. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ/และทะเบียนผู้ถือหุ้น
2. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
3. บัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท,งบการเงิน
ผู้ขอกู้ หรือผู้ขอกู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ
1. เอกสารการรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน
2. หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำเงินเดือนเข้าบัญชี
3. ในกรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสดขอสำเนาแบบแสดงภาษีเงินได้ประจำปี

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน :
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. เอกสารสัญญาซื้อขาย
3. เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

สินเชื่อเพื่อตกแต่ง ต่อเติม หรือสร้างอาคาร
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
3. พิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
4. สัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทที่ 2: สินเชื่อบัวหลวงปรติ
สินเชื่อบัวหลวง (ปกติ) คือ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท ซื้อรถยนต์ใหม่ หรือเพื่อใช้ส่วนตัว เช่น เพื่อการศึกษา
วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

80% ของราคาประเมิน (บ้าน, ทาวน์เฮาส์, ห้องชุด, ที่ดินเปล่า, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์) 75% ของราคารถยนต์ใหม่


อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ตลอดอายุสัญญากู้

ผ่อนชำระสูงสุด 20 ปีสำหรับกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี สำหรับกู้เพื่อการศึกษา ซื้อรถยนต์

- ค่าประเมินราคา 2,500 บาท
- ค่าจัดการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินกู้

หลักเกณฑ์การกู้ :
1. เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน มีอาชีพมั่นคง รายได้ประจำแน่นอน
2. อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 60 ปี / ลูกค้าประเภทประกอบธุรกิจส่วนตัว ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 65 ปี
3. ระยะเวลาในการกู้อย่างน้อย 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 25 ปี ยกเว้นอาคารประกอบการค้ากู้ 15 ปีโทร.0-2665-5000
กรุงไทยเคหะ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือ Refinance ยกเว้นการให้กู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า

วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

วงเงินกู้ 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี ให้สิทธิพิเศษ

แบบที่ 1 คงที่ 1 ปี 3.50% หลังจากนั้น MLR-0.75%

แบบที่ 2 คงที่ 2 ปี 4.25% หลังจากนั้น MLR-0.75%

แบบที่ 3 คงที่ 3 ปี 4.75% หลังจากนั้น MLR-0.75%

MLR = 6.50%


สอบถามเพิ่มเติม

ตรวจสอบสภาพและประเมินราคา : 25% ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท และไม่เกิน 12,000 บาท

อากรแสตมป์ติดสัญญากู้ : 5 บาทต่อวงเงินกู้ 10,000 บาท

จดทะเบียนจำนอง : 100 บาทต่อวงเงินกู้ 10,000 บาท (จ่ายที่สำนักงานที่ดิน)

วงเงินกู้ :
1. ให้วงเงิน O/D กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารให้ O/D เพื่อประกอบธุรกิจอีกไม่เกิน 50% ของยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่ชำระไปแล้วของสถาบันการเงินเดิม แต่รวมทั้งสองวงเงินแล้วไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยรายใหม่ เมื่อลูกค้าผ่อนขำระหนี้ลดเงินต้นสินเชื่อกรุงไทยเคหะ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้ ลูกค้าสามารถขอ O/D ทดแทนส่วนที่ชำระไปแล้วได้ในจำนวนเท่ากัน และ O/D ในส่วนนี้ธนาคารพิจารณาให้สูงสุดถึง 50% ของวงเงินกู้เช่นเดียวกัน
2. ธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อพูนทรัพย์ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตอีกไม่เกิน 10% เพื่อเป็นประกันวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะ แต่ทั้งนี้ วงเงินเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

เอกสารการขอกู้ :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส ของผู้กู้ร่วม
3. สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง หรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส หรือเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอให้เป็นหลักประกัน
6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอให้เป็นหลักประกัน
7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนในทุกประเภทบัญชีที่มี
8. สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์
9. สำเนาใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้าย สำเนาสัญญากู้ และสำเนาสัญญาจำนองหลักทรัพย์ กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนหลักทรัพย์ประกันจากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้กู้ :
1. บุคคลธรรมดามีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. อายุผู้กู้เมื่อกับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี หากอายุเกินสามารถหาบุคคลอื่นที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์มาเป็นผู้กู้ร่วมได้
4. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินมาก่อนโทร.02230-5599
โฮมพลัส
สินเชื่อโฮมพลัสของนาคารดีบีเอส ไทยทนุ คือสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนอง

วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

วงเงินกู้ 90-120% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย กรณีซื้อที่ดินเปล่าให้วงเงิน 50% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

ปีแรก 5.5% คงที่ 4.75%

ปีที่ 2-3 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2%

หลังจากนั้น MLR

MLR = 7.75%

ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

วงเงิน <= 5 ล้าน คิด 2,500 บาท + VAT 7%

วงเงิน > 5 ล้าน คิด 5,000 บาท + VAT 7%

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 5 ปี = 5% ของยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 5,000 บาท

ค่าประเมินขั้นต่ำ 2,500 บาท + VAT 7%


More »


Copyright 2002 freesplans Design solution, Inc.